DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 
W LĘBORKU

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mdklebork.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-05-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-02

Treści lub funkcje niedostępne:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: (powód: Zamieszczone na stronie BIP informacje, w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-023 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań).

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Apanowicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 59 8 621 645

 

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostosowanie wejść do budynków

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku

ul. Różyckiego 2

84-300 Lębork

Budynek wolnostojący, podpiwniczony o dwóch kondygnacjach budowniczych. Do budynku prowadzą 3 wejścia: centralne, tylne i boczne z prawej strony. Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody, wyposażone w poręcze boczne.

 

Dostosowanie korytarzy

Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne. Sekretariat znajduje się na parterze, w holu głównym po lewej stronie.

 

Dostosowanie schodów

Na piętra i podpiwniczenia prowadzą schody. Brak windy, schodołazu, czy podjazdu dla wózków.

 

Dostosowanie wind

Placówka nie posiada wind.

 

Dostępność pochylni

Placówka nie jest wyposażona w pochylnie.

 

Dostępność platform

Placówka nie posiada platform.

 

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma oznaczeń w języku brajla, brak informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w druku kontrastowym lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność pętli indukcyjnych

Placówka nie posiada pętli indukcyjnej.

 

Dostosowanie parkingów

Placówka nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości ze skorzystania z usług tłumacza online. Konieczność kontaktu z tłumaczem języka migowego należy zgłosić z wyprzedzeniem.

 

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

 

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 

Deklaracja dostępności (doc)

Deklaracja dostępności (pdf)