Historia Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku sięga roku 1949. Wówczas to utworzono Dom Harcerza, który przyjął na siebie trud organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Na siedzibę placówki wyznaczono budynek przy ulicy Zwycięstwa 35.
W roku 1951, kiedy placówki wychowania pozaszkolnego zostały przejęte przez Ministerstwo Oświaty, na mocy uchwał i zarządzeń lęborski Dom Harcerza przeszedł pod kuratelę referatu wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Również w tym roku przybył do Lęborka Pan Feliks Rocławski, doświadczony pedagog z Pałacu Młodzieży w Katowicach i przyjął obowiązki Kierownika Domu Harcerza. Decyzją władz oświatowych w 1958 roku Dom Harcerza przemianowano na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a siedzibę przeniesiono do budynku Powiatowego Domu Kultury. Na pracownie przeznaczono lokale na poddaszu z możliwością korzystania z wolnych pomieszczeń PDK i sali widowiskowej. W roku 1974 placówka przeszła kolejną reorganizację. Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego Gdańskiego Dom Kultury Dzieci i Młodzieży przemianowano na Młodzieżowy Dom Kultury. 18 stycznia 1975 roku dokonano oficjalnego otwarcia MDK w nowo wybudowanej siedzibie przy ulicy Różyckiego 2, w której placówka mieści się do dnia dzisiejszego. 

Dyrektorzy placówki:
od 2005 do chwili obecnej  - Teresa Szczepańska - Młodzieżowy Dom Kultury

1991 - 2005 r. - Halina Krzewniak - Młodzieżowy Dom Kultury
1981 - 1991 r. - Jadwiga Niedbała - Młodzieżowy Dom Kultury
1976 - 1981 r. - Alina Kupper - Młodzieżowy Dom Kultury
1968 - 1976 r. - Roman Gajewski - Dom Kultury Dzieci i Młodzieży
1967 - 1968 r. - Wojciech Zawadzki - Dom Kultury Dzieci i Młodzieży
1951 - 1967 r. - Feliks Rocławski - Dom Harcerza

Dyrektor Teresa Szczepańska 

W swej wieloletniej działalności placówka ta była zawsze prężnym ośrodkiem kultury miasta i powiatu, realizującym obok zadań kolejnych reform systemu oświaty dla placówek wychowania pozaszkolnego, różnorodne projekty mające na celu wychowanie przez kulturę do jej odbioru. W pamięci mieszkańców ziemi lęborskiej MDK zapisał się realizacją niezliczonej ilości znaczących, stojących na wysokim poziomie akcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, chętnie korzystających z jego oferty edukacyjnej i kulturalnej.